อบรม 5 โรงเรียนนำร่อง STEM Education โดยหนังสือชุดกิจกรรม CREATIVE STEM ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 1สิงหาคม พ.ศ.2558สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ CMS EducationCo., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท เอดู  พาร์ค จำกัด จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบ STEM ครั้งที่ 2  เรื่องโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง (The Dynamic Earth) และการเรียนรู้และการใช้สี (Understanding and Applying Color)เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ STEM โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  5 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และ โรงเรียนปทุมคงคา 

 

   

               อาจารย์ขจิต เมตตาเมธา นักวิชาการโครงการเทคโนโลยี สสวท. กล่าวเปิดงาน                                    กิจกรรมหลักการมองเห็นสีของวัตถุ

 

     

                                        กิจกรรมการสร้างไซสโมมิเตอร์อย่างง่าย                                                            กิจกรรมหลักการมองเห็นสีของวัตถุ

 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขจิต เมตตาเมธา นักวิชาการโครงการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเปิดงาน  วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ Mr.Richard Chong และคณะ จาก CMS Education Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นวิทยากร

 

 

 

Mr.Richard Chong วิทยากรในการอบรม

 

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  วิทยากรในการอบรม

 

   

                                    กิจกรรมลูกข่างที่สร้างสีสัน                                                                กิจกรรมสร้างอาคารที่มีโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments