โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM B.O.N School Camp ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM B.O.N School Camp
ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 


   
 

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM B.O.N School Camp "เปิดโลก Creative STEAM พร้อมประลองปัญญาและค้นหา Winning Strategies ไปกับสุดยอดกิจกรรมท้าทายและสนุกสนาน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 จำนวน 198 คน ณ โรงเรียน อนุบาลพิบูลเวศม์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์จากประเทศเกาหลีใต้ 

 

ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กล่าวให้กำลังใจนักเรียน

อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน 
ประธานโครงการ TEDET กล่าวเปิดงาน 
Mr. Richard Chong วิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้
ให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์กับนักเรียน 

 

นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมทำกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 
         กิจกรรม Creative STEAM เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ (Hands-on) พร้อมบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และ นักสร้างนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น 
 

   


   

 

          กิจกรรม Battle of the Numbers (B.O.N) บอร์ดเกมจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณ พร้อมทั้งเรียนรู้สมบัติของจำนวนผ่านบอร์ดเกมด้วยความสนุกสนาน นอกจากนักเรียนจะได้ทักษะด้านการคำนวณแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ระหว่างทำกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนในชีวิตประจำวันได้ 

 

   

 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 Comments