บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรม Creative STEAM

 

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรม CreativeSTEAM 

 

   

 

         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTOและกิจกรรม Creative STEAMให้กับคุณครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 ท่าน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้หัวข้อ “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต “Future Teachers For Future Learners” โดยมี Mr. Richard Chong ( Edupark Academic Director)  เป็นผู้ดำเนินการอบรม

 

Mr.Richard Chongผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี

 

         กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อเรื่อง “PlayFACTOสื่ออุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะครบ 360 องศา” และช่วงบ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Korea Creative STEAMก้าวของนักคิดนักสร้างสรรค์และนักนวัตกรรมแห่งอนาคต”  บรรยากาศการอบรมทั้งสองช่วงเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยทั้ง 2 กิจกรรมเน้นที่การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ (Hands-On) เสริมสร้างทักษะความรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการทำงานกันเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป

 

 

บรรยากาศการจัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์PlayFACTO

   

   

   
 

บรรยากาศการจัดอบรมCreative STEAM

   

   

   Comments