เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO
ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

   

 

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้จัดงาน “วิชาการบูรณาการอาเซียน” โดยบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTOให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

          กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 10 ฐาน โดยในแต่ละฐานมุ่งเน้นการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ (Hands–on) และเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการความรู้ ช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning) และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังสร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนอีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

   

   

   

   

 Comments