2016 WMO – World Final, Seoul, Korea

ผู้แทนประเทศไทย ผู้บริหารและคณาจารย์จาก สสวท.  
พร้อมด้วยท่านผู้ปกครองและคุณครูของผู้แทนประเทศไทยร่วมกันถ่ายภาพแห่งความสำเร็จ

 

            เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  2016 World Mathematical Olympiad ( WMO) รอบ World Final ณ Seoul National University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย  WMO Associationและ CMS Education Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ The China National Committee For The Wellbeing Of The Youth (CNC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย

            การแข่งขัน 2016 WMO ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยบรรยากาศการแข่งขันในปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แทนนักเรียน 81 คน จาก 8 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ไทย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย แคนาดา เวียดนาม และออสเตรเลีย ซึ่งในปีนี้มีประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และสิงคโปร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์

บรรยากาศการสอบแข่งขันรายบุคคล


  


   

บรรยากาศการแข่งขันแบบทีม

 

  

กองเชียร์ทีมไทยแลนด์จัดเต็ม

 


  

บรรยากาศการต้อนรับผู้แทนกลับสู่ประเทศไทย
 

            สำหรับตัวแทนประเทศไทยมีทั้งหมด 12 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ซึ่งผู้แทนประเทศไทยในปีนี้สามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถคว้าเหรียญทองได้ 2 เหรียญ จาก เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

 

            เหรียญเงินจำนวน 4 เหรียญ จาก เด็กชายทยากร สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายพิพิชญะ ศรีดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา และ เด็กชายพีรกร ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

            เหรียญทองแดงจำนวน 4 เหรียญ จาก เด็กชายกฤติน ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เด็กหญิงนภสร ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ และ เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นอกจากนั้น ประเทศไทยได้รับรางวัลชมเชย 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงอายะ พ่วงทรัพย์ โรงเรียนแสงโสม และ เด็กหญิงเปมิกา เสนะวีณิน โรงเรียนอุดมศึกษา

 

            บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ 2016 WMO ประจำประเทศไทยในปีนี้ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันและรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้แทนประเทศไทยได้รับ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยทุกคน

 

 Comments