พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะผู้บริหารจาก สสวท.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

 

โล่เกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มอบให้โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)ประจำปี 2559 ปีนี้มีโรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณจำนวน 103 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารจาก สสวท. คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร จากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

    

    

    

    

    

    

 Comments