การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
(Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century)

 

            เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะทำงาน ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century: PPP) โดยเป็นการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา

              ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยกับบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด , บริษัท เฮงเคล (ประเทศไทย) จำกัดและกลุ่มบริษัท ยูนิไทย รวม 5 หน่วยงาน โดยได้มีการปรึกษาหารือและนำเสนอแนวคิด พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและกิจกรรมการผลักดันสะเต็มศึกษาของหน่วยงานเอกชน เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ 
 


 

ภาพบรรยากาศการประชุม 
 
Comments