เอดู พาร์ค ร่วมประชุม PPP ผลักดันการเรียนรู้แบบ STEM

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
ถ่ายภาพร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจาก CMS EDU Co., Ltd. Mr.Richard Chong, Mr.Jaeyeop Hong และ Mr.Taeseo Woo ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2 โดยคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยประยูร กรรมการบริหาร บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อการพัฒนาทักษะของเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 (Public Private Partnerships Diving STEM Education for 21st Century) ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการประชุมครั้งนี้ยังมีบริษัทชั้นนำที่ร่วมดำเนินการพัฒนาสะเต็มศึกษาอีกมากมาย เช่น การบินไทย, เชฟรอนประเทศไทย, ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี, UNITHAI, CP All, ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นต้นบรรยากาศการประชุมคับคั่งไปด้วยภาคเอกชนชั้นนำ


คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
และ Mr.Paul Kim Assistant Dean for Innovation, Stanford University Graduate School of Education
ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.

 


รศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สสวท.
มอบของที่ระลึกในโอกาสการเข้าร่วมประชุมให้กับหน่วยงานภาคเอกชน

 

เอดู พาร์ค ได้นำตัวอย่างหนังสือและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Creative STEAM ไปแนะนำแนวทางการเรียนรู้แบบเกาหลีใต้ให้คณะผู้บริหาร สสวท.
และภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุม

 

            เอดู พาร์ค ได้ร่วมกับ CMS EDU จากประเทศเกาหลีใต้ ในการผลิตและนำเข้าหนังสือชุด Creative STEAM ซึ่งได้พัฒนาและเพิ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หรือ Art (A) เข้ามาในหลักสูตร ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก Gyeongin National University of Education (GINUE) และได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford Graduate Schoolof Education สหรัฐอเมริกา โดยสร้างสรรค์เนื้อหาในหนังสือจำนวน 48 เล่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม พัฒนาความเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (Creator) และนักนวัตกรรม (Innovator) และได้รับประสบการณ์ผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติจริง (Hands on) จากหัวข้อที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ที่จะทำให้เรื่องยากที่นักเรียนหลายคนอาจไม่เข้าใจ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก นอกจากนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการทดลองยังหาได้ง่ายในเมืองไทย

 

            การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาด้วยกัน โดยส่วนงานของเอดู พาร์ค คุณจินตนา พรรักษมณี ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความก้าวหน้าในการศึกษาแบบสะเต็มในประเทศเกาหลีใต้ว่า เราดำเนินงานทางด้านการศึกษามานานหลายปี ทำให้มีโอกาสได้เห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะการศึกษาแบบ STEM ซึ่งทางเกาหลีเองได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ STEM มาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้แบบบูรณาการนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ด้วย ดังนั้น เราจึงต้องการผลักดันให้การเรียนการสอนแบบ STEAM ของประเทศเกาหลีใต้นี้ ได้เข้าถึงนักเรียนทุกคน และต้องการพัฒนาคุณครูทั่วประเทศในเรื่องของการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนำหนังสือ Creative STEAM จากประเทศเกาหลีใต้ไปใช้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 Comments