2018 WMO – World Final, Stanford University, California, USA

 

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่ง ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 World Mathematical Olympiad - World Final (WMO) ณ Stanford University, California, USA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โดย World Mathematical Olympiad Competition Association และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย

            การแข่งขัน 2018 WMO ครั้งนี้ มีผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 94 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ อเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เม็กซิโก สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สิงคโปร์ และไทย

 

    

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์จาก สสวท.
ให้เกียรติทำพิธีส่งผู้แทนประเทศไทยทั้ง 12 คน เดินทางไปแข่งขัน


              ก่อนที่ผู้แทนประเทศไทยจะเข้าร่วมแข่งขัน 2018 WMO ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 นั้น ได้ไปทัศนศึกษาชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รวมไปถึง Silicon Valley ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและมีชื่อเสียงระดับโลก อย่างเช่น NASA, Google, Apple Inc., Facebook, Adobe Systems, Yahoo เป็นต้น

 

บรรยากาศการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ

        

 

        
 


บรรยากาศการแข่งขัน WMO

    

บรรยากาศพิธีเปิด

 

บรรยากาศการสอบแข่งขันรายบุคคล


    


    

 

    

บรรยากาศการสอบแข่งขันแบบทีม

 

    

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทย

 

            สำหรับผู้แทนประเทศไทยมีทั้งหมด 12 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ซึ่งในปีนี้สามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้

            นอกจากผู้แทนประเทศไทยจะได้รับรางวัลรายบุคคลแล้ว ยังได้รับรางวัลประเภททีมเป็นลำดับที่ 3 อีกด้วย
  เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่
  1.  เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท ชั้น ป.4 โรงเรียนเพลินพัฒนา
  2.  เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม ชั้น ป.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  3.  เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ ชั้น ป.6 โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่
  เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่
  1.  เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ ชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  2.  เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง ชั้น ป.6 โรงเรียนจินดามณี
  3.  เด็กชายทยากร สุวานิช ชั้น ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่
  1.  เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  2.  เด็กชายธราดล จิตซื่อ ชั้น ป.6 โรงเรียนสุวรรณวงศ์
  3.  เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ ชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  1.  เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์ ชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  2.  เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล ชั้น ป.4 โรงเรียนมารีย์วิทยา
  3.  เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2

 

            บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ 2018 WMO ประจำประเทศไทย รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันและรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้แทนประเทศไทยได้รับ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยทุกคน

 

 Comments