เกี่ยวกับองค์กร


 

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนไทย ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ในการจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำระบบคลังความรู้ TEDET จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ องค์กรยังมุ่งมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเป็นตัวแทนนำเข้าสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ Play FACTO ซึ่งเป็นสื่อทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากสาธารณรัฐเกาหลี และผ่านการรับรองจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำความรู้ที่เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทัดเทียมกัน และมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล

 

พันธกิจ

สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้กับผู้เรียนด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละของผู้สอน   ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจากต่างประเทศ และนำเสนอด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลายอย่างล้ำสมัย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล

 Comments