ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

     PlayFACTO (FACTO = Free, Activities, Creative, Thinking, and Junior) เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากประเทศเกาหลี คิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Han Hun Jo นักการศึกษาสำหรับนักเรียนอัจฉริยะ (Gifted/Talented) จาก Seoul University

     PlayFACTO จะช่วยสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ใช้ โดยการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนะคติที่ดี รักในวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ (Hands-on) เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีการฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบ นักเรียนรู้จักฝึกตั้งคำถาม หาวิธีการ คำตอบ และกระบวนการตรวจสอบจากกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ได้ครบทุกแง่มุมแบบ 360 องศา ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTOมีอุปกรณ์ทั้งหมด 10 กล่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PlayFACTO Thailand


webmaster Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments