หนังสือชุดกิจกรรม Creative STEAM           หนังสือ Creative STEAM (S: Science, T: Technology, E: Engineering, A: Art, M: Mathematics) เป็นสื่อการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาโดย CMS Edu Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเนื้อหาการเรียนจะเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะ (Art) เข้ามาในหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาความเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (Creator) และนวัตกร (Innovator) และได้รับประสบการณ์ผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติจริงจากหัวข้อที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน จะช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยหนังสือ Creative STEAM มีจำนวนทั้งหมด 48 เล่ม และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการทดลองนั้น สามารถ “หาได้ง่าย” ในเมืองไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ Creative STEAM ได้ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CREATIVE STEAM

 


webmaster Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments