Board Game: Battle of the Numbers

Board Game: Battle of the Numbers 

บอร์ดเกมจากประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Ju Dong Uck หรือ Mr.Jerry ซึ่งได้เคยร่วมงานกับ Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY) ในการจัดทำหนังสือ “Introduction of the CTY” ในปี 2012 และได้ร่วมงานกับ Mathematical Association of America (AMC) ในการจัดทำหนังสือ “Student can enjoy the Math” ในปี 2014 – 2015 จากประสบการณ์ในวงการการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้ทราบถึงปัญหาของเด็ก ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนนับตั้งแต่ 0 ถึง 99 จำนวนเฉพาะ จำนวนกำลังสอง จำนวนกำลังสาม พหุคูณ และตัวประกอบ จึงทำให้ Mr.Jerry ได้คิดค้นและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างทักษะการคำนวณพร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติของตัวเลข ด้วยความสนุกสนานผ่านบอร์ดเกม Battle of the Numbers และไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้ทักษะทางด้านการคำนวณ แต่ยังได้สร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) จากการฝึกฝน รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนทำให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ในเกมการแข่งขัน หรือสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนในชีวิตประจำวันได้

 

 


 

ผู้คิดค้นและพัฒนา

Mr. Ju Dong Uck (Jerry)
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Comments