ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kingclass academy

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการศึกษานอกสถานที่และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รับความรู้วิทยาการสมัยใหม่ มีพัฒนาการด้านการศึกษาสืบค้นทางคณิตศาสตร์ สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมอบรม ณ อาคาร Wizdom Park Bangkok

การอบรมประกอบด้วย

หลักสูตร Challenge และ EliF เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแห่งอนาคตที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี MR และ AR ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและสัมผัสประสบการณ์การเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง

หลักสูตร ARpedia เป็นการเรียนที่นำประสบการณ์การอ่านไปไกลกว่าหน้าหนังสือ Read the Real World ผู้เรียนจะได้พบกับความท้าทายและสนุกสนาน ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ล้ำสมัย

โปรแกรม CODMOS เป็น Platform การเขียนโค้ดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยการใช้บล็อกบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ ที่นักเรียนจะได้พบกับความท้าทายและสนุกสนาน อีกทั้งช่วยพัฒนาความคิดด้านคอมพิวเตอร์ (CT) สร้างประสบการณ์ในการเรียนเขียนโค้ดเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนรู้ PlayFACTO เป็นสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ (Hands–on) และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู้เข้ากับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning) และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork)

สื่อการเรียนรู้ Battle of the Numbers (B.O.N) เป็นสื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในด้านคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้หลักการ Gamification ในรูปแบบบอร์ดเกม ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณ พร้อมทั้งเรียนรู้สมบัติของจำนวนผ่านบอร์ดเกมด้วยความสนุกสนาน นอกจากผู้เรียนจะได้ทักษะด้านการคำนวณแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ระหว่างทำกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนในชีวิตประจำวันได้

โดยอาจารย์ได้สะท้อนมุมมองและความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ว่า “ได้แนวคิดในการสอนในรูปแบบเกมที่สามารถช่วยให้การสอนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เป็นโปรแกรมที่สนุกทำให้เด็กอยากที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เด็กกล้าที่จะออกเสียงมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาหลัก ๆ ก็คือเรื่องการออกเสียงที่เด็กไทยไม่กล้าที่จะพูดออกมา ช่วยให้เด็กรู้จักกระบวนการวางแผน ช่วยพัฒนาทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร ทำให้เด็กคิดเลขได้เร็วขึ้น คณิตศาตร์พอมีความสนุกเข้ามาร่วมด้วยจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไวขึ้น”

ความรู้สึกของนักศึกษาหลังจากได้ร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เพิ่ม ตื่นเต้นเมื่อได้ลองเล่น เป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ ช่วยให้เรียนรู้ภาษาได้ไว สามารถออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เด็กเล็กก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ เกมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ก็เป็นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร ทำให้เด็กสามารถคิดคำนวนได้รวดเร็วขึ้น ส่วนโปรแกรม CODMOS เป็นเกมที่ช่วยพัฒาทักษะการเขียนโปรแกรม เกมนี้ช่วยให้เด็ก ๆ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนได้เป็นอย่างดี เด็ก ๆ ต้องชอบเพราะจะไม่รู้สึกเบื่อคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอีกต่อไป”