ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)  ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมี คุณครูและบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์กว่า 6,000 คน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ