about-us
เกี่ยวกับเรา

About Us

Academic
Council
Corporation

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนไทย ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ในการจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำระบบคลังความรู้ TEDET จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
พร้อมยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ องค์กรยังมุ่งมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเป็นตัวแทนนำเข้าสื่อพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีผลการประเมินนานาชาติ PISA ในอันดับต้นๆ และได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษามีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก
อีกทั้งยังมุ่งมั่นในพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี