นักเรียน
ส่งเสริมการศึกษา

Support Education

บริษัทเอดู พาร์ค มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทั้งในด้านนักเรียนและครู

โดยมีการเน้นในด้านการประเมินสำหรับนักเรียนและด้านการพัฒนาสำหรับครู คณะผู้บริหารของเรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และสอนรู้ ด้วยความเข้าใจว่าการพัฒนาความรู้และทักษะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกคน บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านการศึกษาและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ช่วยร่วมกันสร้างอนาคตที่สว่างสดในสายอาชีพของนักเรียนและครูคือเป้าหมายหลักของเราในทุกวันนี้และในอนาคตด้วยเช่นกัน

สำหรับนักเรียน

ด้านการประเมิน

เอดู พาร์ค มีการจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(tedet) โดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ และมี รายงานผลรายบุคคล (Individual Student Report) รายงานผลที่เฉพาะบุคคลที่วิเคราะห์จากคะแนนนักเรียน โดยจำแนกตามสาระการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ มีรายละเอียดที่สำคัญให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น