กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู (Capacity Building)

ภายใต้การดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests: TEDET)

กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู (Capacity Building)

ภายใต้การดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)

Contact Us

ติดต่อเรา

ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน