อบรมโรงเรียนนำร่องใช้หนังสือชุดกิจกรรม CREATIVE STEM

สสวท. จับมือ เอดู พาร์ค อบรม 9 โรงเรียนนำร่องใช้หนังสือชุดกิจกรรม CREATIVE STEMหวังยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

 

อาจารย์กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

     เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2558 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ CMS EducationCo., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท เอดู  
พาร์ค จำกัด จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบSTEMเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบ STEM สำหรับโรงเรียนนำร่องทั้งหมด
9 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนดาราคาม, โรงเรียนสายน้ำทิพย์, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และ
โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, โรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
และโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยอาจารย์กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
และอาจารย์ชไมพร ตั้งตน หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. พร้อมด้วยอาจารย์ขจิต เมตตาเมธา นักวิชาการโครงการเทคโนโลยี สสวท. เข้าร่วมสังเกตการณ์  
วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ Mr.Richard Chong จาก CMS Education Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค
จำกัด และรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

      
 

     รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวถึงแนวทางการศึกษาแบบSTEM ว่า หนังสือชุดกิจกรรม CREATIVE STEM ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเยาวชนในอนาคต
ซึ่งการจัดกิจกรรมแนวสะเต็มศึกษาแตกต่างกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้เฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยการจัดกิจกรรมแนวSTEM
เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการต้องนำความรู้ต่างๆ ที่มีสร้างเป็นผลงานออกมา จึงต้องใช้ทักษะทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการ
เหล่านี้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปคิดและสร้างนวัตกรรมต่างๆ ออกมาได้

 

    
 

  

 

     หนังสือชุดกิจกรรม CREATIVE STEM ของประเทศเกาหลีใต้จะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาเนื้อหาต่างๆ และช่วงที่สองคือ
การนำเนื้อหาต่างๆ จากในช่วงแรกควบรวมกับความรู้เดิมที่มีแล้วสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมา “จุดเด่นของกิจกรรมสะเต็มแบบเกาหลีเล่มนี้คือ เริ่มต้นด้วยเนื้อหา แล้ว
จบด้วยการสร้างนวัตกรรม” รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวถึงความพิเศษของหนังสือชุดนี้

 

   
 

 

 

 
 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments