ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ในฐานะผู้บริหารองค์กรพันธมิตรมูลนิธิฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังคำแนะนำ และหารือแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนการศึกษาไทย สู่เป้าหมายการสร้าง “เด็กดี มีความสามารถ” อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (ฝั่ง West) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนกว่า 52 องค์กร

โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน กล่าวรายงาน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ กล่าวเปิดการประชุม พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ กล่าววิสัยทัศน์และความร่วมมือของภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษาไทย

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ในภาพรวมดังนี้

 1. การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ (Transparency)
  • จัดทํางานวิจัย
   “พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในยุคดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และพัฒนาวิธีวัด เพื่อประเมินคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในเชิงคุณภาพ ต่อยอดจากการประเมินคุณภาพโรงเรียนในเชิงปริมาณ (School Grading) โดยคณะวิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)
  • โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner)
   ดําเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําให้กับ School Partner องค์กรเอกชน 52 องค์กร จํานวน 1,567 คน
  • การระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding)
   เปิดระดมทุนโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ผ่านระบบ CONNEXT ED Crowdfunding: connexted.org โรงเรียนที่ได้รับการระดมทุน จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน (Notebook-based Learning) พร้อมติดตั้งสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และ Filtering Software เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม คณะทํางานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการฯ พร้อมมีการวิจัยโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยอนุมัติร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อส่งมอบผลการวิจัยให้ภาครัฐต่อไป จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การระดมทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Social Media สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น
  • ถอดบทเรียนโมเดลองค์ความรู้จากภาคเอกชน 17 โมเดล
   ภาครัฐขยายผลองค์ความรู้เอกชน สู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยเผยแพร่รูปเล่มบนเว็บไซต์ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (สนก.) เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. นําโมเดลที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  • การจัดตั้ง 6 คณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน
   จัดทํารายชื่อคณะทํางานร่วมภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 คณะ ประจําปี 2566 และเพิ่มเติมรายชื่อคณะทํางานที่ 6 ด้านนโยบายและบุคลากรทางการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2566 ประสานและติดตาม โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยคณะทํางานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)
  • การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
   จัดอบรมออนไลน์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีภายใต้การดูแลของ สพฐ. รวมถึงกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา
  • โครงการ ICT Talent
   ปัจจุบันมี ICT Talent ภาครัฐและเอกชน จํานวน 2,000 คน
   จัดอบรม ICT Talent ภาครัฐและเอกชน ประจําปีการศึกษา 2566
   เปิดรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 4 จํานวน 500 คน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)
 4. เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)
  • การพัฒนานวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation)
   ส่งมอบชุดนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดีแก่ภาครัฐ ได้แก่ ชุดความรู้นวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี 1 เล่ม, ถอดบทเรียนโมเดลคุณธรรมจากภาคเอกชน 13 เล่ม, งานวิจัยถอดบทเรียนนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี 1 เล่ม
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center)
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาด้านศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และต่อยอดสู่หลักสูตรพัฒนาการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร (Extracurricular) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมกับคณะวิจัยจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • การจัดทำคลังความรู้จากพันธมิตร (Learning Zone)
   ผลิตรายการ “Learning Zone: พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคต” รายการโทรทัศน์เสริมทักษะความรู้ให้กับผู้ชม (ความยาวตอนละ 30 นาที) ดําเนินการมาแล้วจํานวน 4 ซีซั่น แบ่งปันองค์ความรู้จาก 19 องค์กรพันธมิตรภาคเอกชน จํานวน 45 ตอน ช่องทางเผยแพร่ Website: connexted.org / Facebook: มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี / Youtube: CONNEXT ED Foundation / ช่องทรูปลูกปัญญา: ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD111
 5. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)
  • โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)
   โรงเรียนจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมติดสติกเกอร์โครงการ และจัดทําทะเบียนนักเรียนผู้ถือครอง ติดตั้งสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และ Filtering Software เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม อบรมความรู้ในการจัดกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นฐาน (Notebookbased Learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้คุณครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • โครงการคอมพิวเตอร์มือสอง
   องค์กรเอกชนได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองให้กับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในความดูแล ซึ่งได้บริจาคแล้ว จํานวน 6,000 เครื่อง สู่ 300 โรงเรียน

ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ต่อยอดมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ในปี 2559 โดยการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น