EduPark
EduPark
EduPark
edupark-slider
Create quality and efficiency learning with heart.

สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยหัวใจของความทุ่มเทและความเสียสละของผู้สอน

edupark-slider

ร่วมพัฒนาศักยภาพคุณครู และนักเรียน

ให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
edupark-slider

Wizdom Park

Global Wisdom Of Creative Space
previous arrow
next arrow

ยกระดับ
การศึกษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยผ่านการประเมินและพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน

เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนที่ดีแก่นักเรียนในการเติบโตและเรียนรู้ในแบบที่ดีที่สุด

นำสื่อการเรียนการสอนมาเผยแพร่

ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น

มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดโอกาส

สร้างสังคมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้คน ภายใต้ SDGs

About Us

ทำความรู้จักเรา

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนไทย ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ในการจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำระบบคลังความรู้ TEDET จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ

Our Business and Services

ธุรกิจและบริการของเรา

เอดู พาร์ค มีธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลากหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรในวงการศึกษาไทย เพื่อก้าวสู่โลกการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

KingClass Academy
สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จากประเทศเกาหลีใต้

นำเข้าและจัดจำหน่ายสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้

Sustainable Development Goals: SDGs

เอดู พาร์ค มุ่งพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรม

kingclass academy
ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการศึกษานอกสถานที่และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ในฐานะผู้บริหารองค์กรพันธมิตรมูลนิธิฯ

บทความ

การศึกษาในอนาคต: ความท้าทายและโอกาสในยุคดิจิทัล

การศึกษาในอนาคตมีความหลากหลายและนวัตกรรมมากขึ้นในทางทฤษฎีวิทยากล่าวว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในสาขาการศึกษาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาทางดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น