ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

คุณจินตนา พรรักษมณี ทูตสะเต็ม บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คณะทูตสะเต็ม 
และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ในโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ"

 

            เมื่อวันที่ 31สิงหาคม พ.ศ. 2559บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม
 

            คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะทูตสะเต็ม ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTOชุดสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 อันได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 


  
 

  
 

  

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

            ตลอดการดำเนินกิจกรรมอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนาน ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments