เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด
งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

   

ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุน

 

        เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดอบรม “หลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิดและกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนเน้นความเข้าใจ จากประเทศเกาหลีใต้” ให้กับคุณครูและผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกว่า 90 คน ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีMr. Richard Chong, Edu Park Academic Director วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ดำเนินการอบรม

 

 

Mr. Richard Chongวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้
 

         การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อ “Power Thinking Math Program from South Korea for Gifted Students - หลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด จากประเทศเกาหลีใต้” และช่วงบ่ายอบรมในหัวข้อ “PlayFACTO Hands-on Math Program from South Korea elementary students - หลักสูตรคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่ใช้สื่อเน้นความเข้าใจ จากประเทศเกาหลีใต้” โดยทั้ง 2 ช่วง จะเน้นการอบรมที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ (Hands-On) เสริมสร้างทักษะความรู้ การแก้ปัญหา (Problem Solving) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้คุณครูได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป

 

บรรยากาศการอบรมในช่วงเช้า

   

   

   
 

   

 

บรรยากาศการอบรมในช่วงบ่าย

   

   

   
 

   

 
 Comments