พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO

พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO

พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO        เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เดินทางเข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เดินทางเข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เอดู พาร์ค ได้นำคณะผู้บริหารจากบริษัท KT-OIC , e-Future (KT Corporation Group) เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย…

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)…

พิธีลงนามความร่วมมือเรื่องสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบสะเต็ม

พิธีลงนามความร่วมมือเรื่องสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบสะเต็ม

       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบสะเต็ม…