กิจกรรม

2016 World Mathematical Olympiad – World Final, Seoul, Korea

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  2016 World Mathematical Olympiad ( WMO) รอบ World Final ณ Seoul National University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  2015 World Mathematical Olympiad ( WMO ) โดยมี The China National Committee For The Wellbeing Of The Youth (CNC),  CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วม

WMO เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา โดย The China National Committee For The Wellbeing Of The Youth (CNC) เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2009  ในประเทศจีน CNC เห็นว่าการที่นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์โดยเปรียบเทียบกันในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จึงได้เริ่มต้นจัดกิจกรรมการแข่งขัน WMO ระดับนานาชาติขึ้นโดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน  WMO ปี 2015 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน ประเทศเกาหลีใต้ 16 คน และประเทศไทย 36 คนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล Bronze Award มาได้จำนวน 3 เหรียญด้วยกัน

แบ่งปันเรื่องราวนี้ไปที่