ข่าวองค์กร

เอดู พาร์ค ร่วมประชุม “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”สู่ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน และคณะผู้บริหารจาก 33 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถ.สุโขทัย

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมภาคเอกชน พร้อมเดินหน้าหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ทั้งการพัฒนาสมุดพกดิจิทัล รวมถึงระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding ตลอดจนการตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน โดยยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง”ของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินงานทางด้านการศึกษาและได้มีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนมาโดยตลอด โดยใช้Contents และสื่ออุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย สู่การสร้าง  “เด็กดี-เด็กเก่ง” อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเพิ่มศักยภาพการศึกษาของนักเรียนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้