ข่าวองค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธี คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED และคุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเอดู พาร์ค มีบทบาทในการจัดหาแบบทดสอบพร้อมระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ สนับสนุนการประเมินผลระหว่างเรียน รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งว่าด้วย การดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และขอขอบคุณ คณะผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ให้บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ Hands-On Experience ด้วยสื่ออุปกรณ์สุดสร้างสรรค์ พร้อมแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และเนื้อหาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์จากต่างประเทศ เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้ได้อย่างทั่วถึง ตามปณิธานที่เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน และการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาในประเทศมีศักยภาพทัดเทียมในระดับสากลต่อไป”

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุณพรสุรีย์ กอนันทา

ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED)

คุณจินตนา พรรักษมณี

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

คุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ