กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อลมหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 (COVID-19)

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อลมหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “วันวิชาการบูรณาการอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด” มีฐานกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางด้านคณิตศาสตร์  “กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วย PlayFACTO”

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 10 ฐาน โดยในแต่ละฐานมุ่งเน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ (Hands–on) และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู้เข้ากับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning) และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ PlayFACTO บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน

edupark-covid
แบ่งปันเรื่องราวนี้ไปที่