ข่าวองค์กร

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สสวท. ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ในช่วงเช้า ได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การสอนจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ในการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอนประกอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีด้วยกัน 2 แบบ คือ บอร์ดเกม Smart Coding ซึ่งเป็นเกมที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญทางการเรียน Computation Science และบอร์ดเกม Battle of the Numbers ซึ่งเป็นเกมการวางกลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์

และในช่วงบ่าย เข้าสู่ช่วงพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มอบให้แก่โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ อดีตประธานกรรมการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวแสดงความยินดี อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน ประธานโครงการ TEDET กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม รักษาการผู้อำนวยการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน และผู้บริหารจาก บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 143 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

2. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

3. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

4. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (มัธยม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ฝ่ายประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

10. โรงเรียนบูรณะศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

11. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

12. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

13. โรงเรียนราชินีบน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

14. โรงเรียนลาซาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

15. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

16. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

17. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

18. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

19. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

20. โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

21. โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร

22. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

23. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น

24. โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น

25. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

26. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

27. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

28. โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

29. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

30. โรงเรียนประเสริฐสุข จังหวัดชลบุรี

31. โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี

32. โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี

33. โรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี

34. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

35. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

36. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

37. โรงเรียนสหศึกษา จังหวัดชุมพร

38. โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

39. โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

40. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย

41. โรงเรียนปิยะพรพิทยา จังหวัดเชียงราย

42. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

43. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย

44. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

45. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

46. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

47. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

48. โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง

49. โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

50. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

51. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) จังหวัดนครปฐม

52. โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

53. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

54. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

55. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

56. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

57. วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

58. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

59. โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

60. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

61. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี

62. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

63. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

64. โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส

65. โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์

66. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

67. โรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

68. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

69. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

70. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

71. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

72. โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

73. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

74. โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

75. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

76. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

77. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

78. รงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง

79. รงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

80. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จังหวัดพิษณุโลก

81. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

82. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

83. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

84. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

85. โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่

86. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

87. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

88. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

89. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

90. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

91. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

92. โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง

93. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

94. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

95. โรงเรียนอรวินวิทยา จังหวัดระยอง

96. โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

97. โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี

98. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

99. โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง

100. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

101. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

102. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

103. โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

104. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

105. โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา

106. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

107. โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

108. โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

109. โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา

110. โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

111. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

112. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา

113. โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

114. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

115. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

116. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ

117. โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

118. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ

119. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

120. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

121. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

122. โรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ

123. โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี จังหวัดสระบุรี

124. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

125. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

126. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

127. โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

128. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

129. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

130. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

131. โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

132. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

133. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

134. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

135. โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

136. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี

137. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

138. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

139. โรงเรียนทองประสาทเวทย์ จังหวัดอุทัยธานี

140. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

141. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

142. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

143. โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี