ข่าวองค์กร

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สสวท. ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ในช่วงเช้า ได้มีการจัดแข่งขัน Battle of the Numbers (B.O.N) – Executive Round ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม เพื่อประลองปัญญา และค้นหา Winning Strategies ทางด้านคณิตศาสตร์ผ่านบอร์ดเกมจากประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนักเรียนจะได้รับ ความสนุกสนานแล้ว ยังได้สร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) รวมไปถึงทักษะด้านการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนทำให้สามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ได้

และในช่วงบ่าย เข้าสู่ช่วงพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวแสดงความยินดี อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน ประธานโครงการ TEDET กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม รักษาการผู้อำนวยการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน และผู้บริหารจาก บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล โดยปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 333 รางวัล ทางโครงการ TEDET ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป